Giới thiệu chuyển pháp luân

0
3282

Bài Kinh đầu tiên, Chuyển Pháp Luân, được thuyết tại Vườn Nai (Lộc Uyển) hai tháng sau ngày Phật thành đạo, cho năm người bạn tu khổ hạnh ngày xưa của Phật (anh em Kiều Trần Như). Đầu tiên Phật khuyên mọi người từ bỏ 2 cực đoan là hưởng thụ dục lạc và khổ hạnh ép xác. Đức Phật khuyến cáo nên rời bỏ hai cực đoan trên, và theo con đường Trung Đạo dẫn tới cuộc sống thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt và giải thoát tối hậu. Đó là con đường Bát Chánh đạo.

Con đường tám chi phần là con đường đạo chân chánh, dẫn tới chấm dứt mọi đau khổ, phát khởi trí tuệ, đưa đến Niết bàn, là sự giải thoát vĩnh viễn khỏi vòng sống chết luân hồi, là sự thanh tịnh tuyệt đối và an lạc tuyệt đối. Trong bài thuyết pháp đầu tiên này, Đức Phật giảng về bốn chân lý cao cả, cũng gọi là bốn chân lý Thánh: Tứ Diệu đế.

Nghe xong bài thuyết pháp này, và một bài thứ hai có đầu đề “Anttalakkhana sutta”, bàn về thuyết vô ngã (không có cái Ta), năm vị tu sĩ ở vườn Lộc Uyển được giác ngộ và không bao lâu trở thành A la hán.

[..]Xem Kinh Bát chánh đạo[..]

BÌNH LUẬN/ COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here